Notice

विद्यालयको नतिजा तथा अन्य सूचनाहरुका लागि बैशाख ४, २०७७ गतेको सूचना हेर्नुहोला।धन्यवाद।

– प्रधानाध्यापक

Please look for notice on April 16, 2020 for notices regarding the school including result. Thank you.

– Principal